Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Základní škola

Zápis do ZŠ - přihláška ke stažení

 

Zadávání domácích úkolů a procvičování po dobu přerušení výuky v ZŠ:

Během uzavření základní školy budeme pravidelně vkládat na stránky školy materiály pro výuku, aktualizovat domácí úkoly, náměty na procvičování a předávat nové informace pro naše žáky a rodiče.

Důležitá sdělení pro rodiče:

Uzavření škol bohužel potrvá delší dobu a proto od dubna již  budeme vyžadovat odevzdávání zadaných úkolů a testů třídním učitelům. Učitelé potřebují zpětnou vazbu, přehled o tom, jak děti učivo zvládají, kde mají mezery a na jakou látku se zaměřit. Abychom dokázali s žáky pokračovat dle ŠVP, učitelé se budou snažit pracovat s dětmi více individuálně za pomoci online výuky (Skypu, telefoních videohovorů, konferenčních hovorů, WhatsApp) prosím proto o komunikaci s učiteli. Třídní učitelé kromě uvedených úkolů na aktuální týden budou s žáky individuálně domlouvat témata testů, opakování a procvičování dle potřeb jednotlivých dětí. I nadále můžete komunikovat s učiteli přes e- mail. Prosíme rodiče, aby při zadávaných testech nebo opakování dětem neradili. Závěry z testů a certifikátů slouží učitelům, jen jako zpětná vazba a podklad pro další práci s žákem.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Možnosti procvičování učiva na:

https://skolakov.eu/,

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/.

Využijte i vaši registraci na https://www.proskoly.cz/.

Česká televize - ČT2: Pořad UčíTelka.

 

1. ročník do 8.4.

Každý všední den můžete sledovat v České televizi na ČT2 od 9.00 - 9.25 pořad UčíTelka

nebo se na něj podívat do archivu ČT.

e mail: burda_jiri@centrum.cz

Čtení a psaní

Slabikář do s. 113, pracovní sešit ke Slabikáři do s. 25, TEXTY do s. 35,

Písanka malá 2. díl dokončit do s. 32

                   3. díl do s. 3

Matematika

učebnice: 3. díl  do s. 32, procvičovat sčítání a odčítání i rozklady s. 33

do sešitu zapsat s. 29/4,6    s.30/5    s. 31/5 

Moje počítání 2. díl dokončit do s. 32

procvičování:       možnost výběru ze cvičení       Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

https://www.onlinecviceni.cz/

Prvouka

Prv - pracovní učebnice - Jaro - str.57, 58, 60
       - nakresli jednu jarní květinu i s podzemní částí, popiš části těla rostliny, uveď název
 
 
Učivo 6. 4 - 14. 4.
2. ročník
Čj - slabiky - dě, tě, ně - učebnice str. 72, 73
                                     - PS - str. 14, 15
                   - www.skolakov.eu - Písmeno Ě
                   - www.onlinecviceni.cz - ČJ- 2.roč. - kapit.7 - písmeno ě - cv.1
 
 
M - násobení 4
    - PS - str.27, str.28 cv.1, 2, 6
    - www.skolakov.eu - Násobení 4
-
 
Prv - Jaro - učebnice 45
                 - Ps - str.48 - Velikonoce
                 - DÚ - nakresli pokojovou rostlinu, uveď název 
 
3. ročník
Čj - podstatná jména - rod, číslo, pád - učebnice str. 58- 59, 60 - 62
                                                            - PS I.díl - str.40 cv. 10
                                                                           - str 42 cv. 14, 16- i spolu
                                                                           - str. 41 cv. 13 - spolu
Procvičování - určování  - rod, číslo + vyjmenovaná slova
 
M - uč. 3.díl - str.9 - dělení se zbytkem - 3
    - procvičování 2 + probraného učiva
 
Prv - učebnice str.54 (posláno) + PS str.47 - Velikonoce
         učebnice str.59 (posláno) + Ps str.50
         
www.skolakov.eu - Rostliny

                                                       

Každý všední den můžete sledovat v České televizi na ČT2 od 10.10 - 10.35 pořad UčíTelka

nebo se na něj podívat do archivu ČT.

 

Kontakt na třídní učitelku: lenkap65@gmail.com

 

Anglický jazyk - úkoly do 8. 4.

3. ročník: Vegetables Lekce 23 = učebnice + PS do s. 49, zapsat nová slovíčka, sestav si zdravý jídelníček na 1 týden

4. ročník: Lekce 23 Dan´s day = učebnice + PS do s 49, zapsat nová slovíčka, vypracovat TEST - ten bude zaslán e - mailem

5. ročník: Lekce 22 Revision = učebnice + PS do s. 47, zapsat nová slovíčka, vypracovat TEST - ten bude zaslán e - mailem

Žáci 4. a 5. ročníku si mohou procvičovat slovíčka a fráze na WocaBee.

 

6.4. – 8.4. (od 9.4. velikonoční prázdniny - 13.4.)

 

4. třída

ČJ – zápis přepsat do sešitu, dále učebnice str. 117/cv.6 ústně, cv. 7 a) opsat a vyhledat základní skladební dvojice. 117/7b) ústně

M – PS str. 9 a 10  - látku probereme společně při volání

Př – Opakování (Ekosystém park, řeka, potom, rybník) děti si ve středu napíší kvíz na hellosmart.com

Vl – naše vlast – modrá – PS str. 18 + zápis do sešitu + příprava na opakování str. 19

Čts – čtení s porozuměním – 40 - 43

 

5. třída

Čj – opakování  - zájmena a číslovky – rysavawebsnadno.cz, hellosmart.com

M – PS – str. 19, 20 + samostatně PS str.23 (1,2,3) – zaslat na WhatsApp

Př – Opakování v pondělí na hellosmart.com + PS str. 36 – 37 – látku probereme při volání

Vl – Česká republika a Evropa - PS – st. 26 -28

ČTs – čtení s porozuměním str.48 - 51

 

Každý všední den můžete sledovat v České televizi na ČT2 od 10.50 - 12.00 pořad UčíTelka

nebo se na něj podívat do archivu ČT.

       

Telefon na třídní učitelku:

M. Macíčková: 773 666 000

 

___________________________________________________

V základní škole jsou tři třídy:

I. třída:      1. ročník

II. třída:     2. a 3.. ročník

III. třída     4. a 5. ročník

Ředitelka školy: Mgr. Martina Hrubá

Třídní učitelé:   Mgr. Jiří Burda  (telefon 728428322)

                    Mgr. Lenka Petříková

                    Mgr. Miluše Macíčková

ostatní učitelé:    Hana Schotterlová

                       Mgr. Markéta Kubecová

Asistent pedagoga:  Michaela Herlíková, Jana Kasperová

Školní vzdělávací program Naše škola je založen na principech činnostního učení. Zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení. Realizuje harmonický rozvoj tělesných a duševních schopností každého dítěte. Žákům je učivo předkládáno tak, aby využili co nejvíce smyslů. Tímto vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, posiluje se  v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci. Žáci se učí samokontrole a sebehodnocení, cele se účastní učení. Svým pojetím navazuje na tradice, které lze charakterizovat těmito prvky

  • má činnostní ráz, je pozitivní vůči žákům, podněcuje žáky k tvořivé práci, řídí se „zdravým selským rozumem“,
  • při výuce využívá zkušeností žáků, klade důraz na motivaci žáků k učení, při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
  • zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny,
  • všichni se snaží, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto,
  • umožňuje účelně spojovat učivo několika předmětů do projektů, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy.

Motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

školská rada:   za zřizovatele:                       Bc. Miroslav Škampa, Jana Hájková Svítivá

                    za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Bc. Jana Hánová, Lucie Kokaislová

                    za pedagogické pracovníky:                 Mgr. Jiří Burda, Hana Schötterlová

 

Na škole pracuje speciální pedagog Mgr. Miluše Macíčková