Obsah

Informace o obci

Statistické údaje ČSÚ

Vybrané statistické údaje za obec Meclov

 
dle Českého statistického úřadu    
       
Poznámky:      
[1] zdroj ČÚZK      
[2] školní rok 2010/2011      
[3] období: 31.12.2011      
[4] období: 31.12.2010      
[5] období: 31.12.2006      
[6] období: rok 2011      
[7] období: rok 2010      
       
Název údaje  Údaj
Kód obce 553 913
Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 3 195  [3]
Orná půda (ha) 1 787  [3]
Chmelnice (ha) - [3]
Vinice (ha) - [3]
Zahrady (ha) 37 [3]
Ovocné sady (ha) 2 [3]
Trvalé trávní porosty (ha) 372 [3]
Zemědělská půda (ha) 2 198  [3]
Lesní půda (ha) 739 [3]
Vodní plochy (ha) 37 [3]
Zastavěné plochy (ha) 42 [3]
Ostatní plochy (ha) 179 [3]
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 252 [3]
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 18 [4]
Průmysl 27 [4]
Stavebnictví 34 [4]
Doprava a spoje 10 [4]
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a  spotřebního zboží a pohostinství 90 [4]
Ostatní obchodní služby 25 [4]
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 6 [4]
Školství a zdravotnictví 5 [4]
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 31 [4]
podle právní formy Státní organizace 1 [3]
Akciové společnosti 1 [3]
Obchodní společnosti 18 [3]
Družstevní organizace 1 [3]
Finanční podniky - [3]
Živnostníci 186 [3]
Samostatně hospodařící rolníci - [3]
Svobodná povolání 6 [3]
Zemědělští podnikatelé 5 [3]
Ostatní právní formy 34 [3]
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 2 [5]
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a  samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a  výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a  mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba  2 [5]
Hřbitov 2 [5]
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny - [3]
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  3 195  [4]
Počet katastrů 9 [3]
Počet územně technických jednotek 9 [3]
Počet částí obce 9 [3]
Obyvatelstvo Živě narození celkem 13 [6]
muži 4 [6]
ženy 9 [6]
Zemřelí celkem 9 [6]
muži 4 [7]
ženy 5 [7]
Přirozený přírůstek celkem 4 [6]
muži -2 [6]
ženy 6 [6]
Přistěhovalí celkem 31 [6]
muži 15 [6]
ženy 16 [6]
Vystěhovalí celkem 30 [6]
muži 15 [6]
ženy 15 [6]
Saldo migrace celkem 1 [6]
muži - [6]
ženy 1 [6]
Přírůstek/úbytek celkem 5 [6]
muži -2 [6]
ženy 7 [6]
Počet bydlících obyvatel k  31.12. 1 132  [3]
muži 575 [3]
ženy 557 [3]
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 189 [3]
muži 96 [3]
ženy 93 [3]
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 819 [3]
muži 419 [3]
ženy 400 [3]
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 124 [3]
muži 60 [3]
ženy 64 [3]
Školství [2] Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálnch služeb celkem - [4]
z toho Domovy pro seniory - [4]
Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [4]
Azylové domy - [4]
Chráněné bydlení - [4]
Denní stacionáře - [4]
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [4]
Sociální poradny - [4]
Domy s pečovatelskou službou - [4]
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 [5]
Tělocvičny (vč. školních) 1 [5]
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [5]
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [4]
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [4]
Ambulantní zařízení - [4]
Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [4]
Nemocnice  - [4]
Detašované pracoviště nemocnice - [4]
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [4]
Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [4]
Ostatní lůžková zařízení - [4]
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [4]
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [4]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [4]
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [4]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 [4]
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [4]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [4]
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [4]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [4]
Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [4]
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [4]
Ostatní samostatná zařízení - [4]
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [4]
Zařízení lékárenské péče - [4]
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [4]
Jesle - [4]
Další dětská zařízení - [4]
Středisko záchranné služby a  rychlá zdravotnická pomoc - [4]
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [4]
Okresní zdravotní ústav - [4]
Transfusní stanice - [4]