Obsah

TŘEBNICE

První písemné zmínky o obci jsou z roku 1369. Vesnice je pravděpodobně již raně feudálního původu, odedávna patřila k panství Horšovský Týn. Roku 1427 patřila obec plebiánství. Roku 1539 král Ferdinand I. Týnské panství předal Janu mladšímu z Lobkovic. Po bitvě na Bílé hoře r. 1622  byly statky prodány hraběti Maxmiliánovi Trauttmannsdorfovi; v jeho držení byly Třebnice až do roku 1848. Poté se staly Třebnice samostatnou obcí. V sedmdesátých letech bylo MNV Třebnice sloučeno s MNV Meclov a s MNV Srby. V devadesátých letech se obec Srby oddělila, Třebnice však zůstaly spojené s Meclovem.

V obce je činný sbor dobrovolných hasičů. Své zápasy zde hraje fotbalový oddíl TJ ZD Meclov.

Obec Meclov v roce 2021 opravila za pomoci dotace z ministerstva zemědělství jak návesní vodní nádrž, tak malou nádrž u garáží.

Dnes (v roce 2023) žije v obci 249 stálých obyvatel.

Návesní MVNMVN u garáží

Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí v Třebnicích

Kostel sv. Jiljí je v  Třebnici zmiňován v roce 1384.  Jedná se o jednolodní kostel s věží u polygonálně uzavřeného presbytáře. Masivní zdivo kostela s malými okny připomíná pevnostní stavbu, kterou zřejmě pro obyvatele vesnice v blízkosti hranice byla. Presbytář je zaklenut žebrovou klenbou, v lodi je kazetový strop. Zařízení kostela je barokní a vytváří hezký výtvarný celek.

Budova kostela má poměrně velké statické poruchy. Nicméně střecha byla rekonstruována vlastníkem Římskokatolickou církví v roce 2010. Kostel je stále využíván jak k bohuslužbám, tak k jiným kulturním akcím.

Šimon Plachý z Třebnice / 1560 – 1609

Narodil se v roce 1560 v Horšovském Týně. Pocházel z významné měšťanské rodiny. Jeho otec Jiří Plachý byl za své zásluhy vyznamenán císařem Maxmiliánem II. znakem, predikátem „z Třebnice" a povýšen do vladyckého stavu. Šimon se po studiích na zahraničních univerzitách stal písařem na  radnici v Horšovském Týně.

V roce 1587 se Šimon přestěhoval do Plzně, kde získal měšťanské právo a  byl jmenován prvním radním písařem a členem městské rady. V letech 1604  až 1606 zasedal na českém zemském sněmu v Praze. Potom byl tři roky plzeňským primátorem. Zemřel 8. října 1609 a byl pohřben v  kostele sv. Bartoloměje v Plzni. Šimon Plachý z Třebnice se proslavil sepsáním Pamětí města Plzně v české řeči od nejstarších dob až do roku 1604. V roce 1966 byla při opravě radnice v Horšovském Týně nalezena zetlelá česká kniha. Při jejím průkumu se zjistilo, že do ní v 16.  století psal Šimon Plachý z Třebnice.

zdroj: Žili v Horšovském Týně, online přístup: http://mkzht.cz/cs/historie-osobnosti/

Fotogalerie